. Wu-te, a Wing Chun Kung Fu | Sebeobrana Beroun

Wu-te, a Wing Chun Kung Fu

Protože všechny zápisy z chrámu Shao-Lin shořely v roce 1928, je nepravděpodobné že se najde více dokumentů které by dokazovaly, že Bodhidharma / Ta Mo / zasluhuje své postavení jako patriarcha Čchanu / Zenu / a bojových umění.
Nic méně jeho učení žije dále zásluhou těch kdo cvičí bojová umění..
Mistr čínských vnitřních umění Hung I-hsiang nám vysvětlil význam Bódhidharmova učení který zavedl do Číny povědomí ,,wu-te“, neboli bojové ctnosti, vlastnosti disciplíny, ovládání, pokory a úcty k lidskému životu.

Před příchodem Ta Mo, čínští adepti bojových umění trénovali především boj a rádi zastrašovali slabé lidi. Ta Mo přinesl wu-te které učí, že bojová umění chtějí především vyzdvihnout duchovní rozvoj a zdravi, ne boj……..

Pod tímto pojmem se rozumí jakýsi morální kodex studenta, zásady, které jsou pro něj v každodenním životě samozřejmostí. Základním morálním principem Wing Chun Kung Fu podobně jako ve většině asijských bojových umění je čest a vnitřní řád chování, pořádku a disciplíny. Tyto zásady vedou studenty k posilování lidské vzájemnosti, přátelství a obětavosti, učí pokoře a odstraňují prvky konfrontace, pomluvy, sobectví a namyšlenosti.

Morální podstata Wing Chun¨Kung Fu je vybudována na principech respektu člověka vůči druhém člověku, včetně pomoci slabým, starším a nemocným lidem, zdvořilosti, slušnosti, upřímnosti a na čtyřech ctnostech každého studenta: moudrosti, statečnosti, hrdosti a trpělivosti.

Stát na straně spravedlnosti a práva, a nikdy nezneužít bojový systém Wing Chun v bezduchých pouličních rvačkách nebo k obhajobě nízkých a nemorálních cílů a myšlenek.
Každý z vás, kdo se chce tomuto umění věnovat a dosáhnout v něm určitých výsledků, měl by se s těmito myšlenkami ztotožnit, pochopit je a zůstat jim stále věrný.

Hlavní podmínkou pro sebezdokonalování je především jen a jen vaše vlastní píle, vytrvalost a odvaha poprat se jen sám se sebou samým. Vše je třeba překlenout, neustoupit a jedině tak zvítězit nad sebou samým, nad vlastní pohodlností. A to nejen v době výuky, ale i ve svém každodenním životě.

Velmi důležitou otázkou chování studentů Wing Chun je jejich vztah k učiteli. Žáci ani studenti se předemnou skutečně nemusí nijak klanět nebo předemnou klečet, ale pouze mne zdvořile pozdraví a osloví. Místo okázalých obřadů používáme pozdrav otevřenou rukou a pěstí. Vždy a pokaždé si prokážeme si vzájemnou úctu pozdravem který neslouží jen ke zdravení osob, ale i ke zdravení každé cvičební prostory ve kterých Wing Chun / Tai Ji Quan provádíme. Já jsem pro své studenty ,,učitel – trenér – ,,Wei Lam“ ale i když se chováme k sobě kamarádsky, jsou zde také určitá pravidla hry.

Říká se že cvičení bojových umění začíná pozdravem ,,kche čchi“, a dodržováním zásad slušného chování, zdvořilosti a vážnosti vůči nadřízeným a představitelům školy i mezi sebou a končí ,,kche čchi.“ Jako projevu úcty učitelům, vychovatelům a rodičům díky nimž jsme tady. Zdvořilost je neodmyslitelnou součástí každého setkání a diskuse. Podstatou Wing Chun je chování, vystupování a postoj člověka k člověku.
Až potud několik informací o principech správného chování. Tyto skutečnosti pomáhají vytvořit správnou náladu a vzájemnou přátelskou atmosféru tréninku, cvičení apod., ale to není ani zdaleka všechno co podmiňuje výkonnostní růst.